Hälsinglands Utbildningsförbund

Maria Vallström, docent i etnologi

Bild på Maria Vallström

Maria Vallström är forskare i etnologi och har distansarbetat från FoU Söderhamn sedan 2001. Hon disputerade 2003 på avhandlingen "Arbetslöshet och arbetsfrihet - moral, makt och motstånd", Länk till annan webbplats. på etnologiska avdelningen vid Uppsala universitet. Under doktorandtiden var hon anställd av Arbetslivsinstitutet och hade också en forskartjänst där under en kortare period innan institutets nedläggning 2007.

Publikationer

Rapporter FoU Söderhamn

Artiklar i rapporter, tidskrifter och böcker

 • ”Hur kan man få hästen att dricka? Om interaktiv forskning och förändringsarbete” I: Forskning och praktik i kritisk närhet. 15 år av interaktiva erfarenheter, Pdf, 4.7 MB. FoU Söderhamn 2015.
 • Recension av Lillemor Nyströms avhandling. I: RIG Kulturhistorisk tidskrift, nr 3, 2014.
 • ”Vem ska befria mig från detta förskräckliga förflutna?” Om patientperspektiv, historia och metod. I: Kulturella Perspektiv, nr 3, 2014.
 • Inledning och redaktörsskap (tills. m. Rebecka Lennartsson) "Etnologin och det förflutna". Temanummer av Kulturella Perspektiv, nr 3 2014.
 • Inledning (tills. m. Mikael Vallström) I: När verkligheten inte stämmer med kartan, Nordic Academic Press, Lund 2014.
 • Berättelser om plats, platsen som berättelse, I: När verkligheten inte stämmer med kartan. Nordic Academic Press, Lund 2014.
 • Tills. m Lennart Engström: Motbilder – om samhällsförändring och migration på mindre orter. Länsmuseet Gävleborg, 2014.
 • "Living in the ruins or buried alive? Conditions for sustainable development in former single industry communities". Paper, I: Fraser Economic Commentary, special edition: Economic and Social Aspects of Peripheral Regions, 2013.
 • På anstalt. Andra minnen av det moderna. Tillsammans med Mikael Eivergård och Veronica Olofsson, Jamtli förlag, Östersund 2012.
 • ”Ett Finland mitt i Sverige” Förändringsprocesser i skogsarbetarbyar 1950- ca 1975". I: Historisk Tidskrift för Finland, nr 4, 2011.
 • "Högtyck för unga arbetslösa", I: Vallström Mikael (huvudförfattare): Att återerövra framtiden. Småstaden, ungdomarna och demokratins möjligheter. Nordic Academic Press, Lund 2011.
 • Skogens moderna rum. Skogsarbetets boende i Jämtlands län under 1900-talets första hälft. Länsstyrelsen Jämtlands län, 2010.
 • ”Att göra skillnad. Om arbete, migration och kön i skogsarbetarbyar 1950-1975”, I: Scandia 76:1, 2010.
 • ”Att ge sig av”. I: Hagborg, A./Lennartsson, R./ Vallström, M. (red): Tidens termik. Borea Förlag, Umeå 2009.
 • Del i inledning och redaktörsskap tills. med Hagborg, A./Lennartsson, R. : Tidens termik. Borea Förlag, Umeå 2009.
 • "Kvinnor i skogen? Gränsöverskridanden i skogsbygdens arbete kring 1900-talets mitt", tills. m. Rosemarie Fiebranz, I: Ett demokratiskt arbetsliv – möjligheter och begränsningar i historien och samtiden. Rapport Arbetets museum 2007.
 • ”A healthy distance”. Den långa vägen från Uppsala till FoU-Centrum Söderhamn (och tillbaka igen). I: Samtal och samhandling. Erfarenheter från FoU-Centrum i Söderhamn interaktiv forskning i praktiken Pdf, 299.6 kB., 2007.

Som Maria Andersson

 • "Att känna sig arbetslös — kategori, identifikation och stigmatisering". I : Mäkitalo, Åsa, red: Att hantera arbetslöshet. Om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna. Arbetsliv i omvandling, Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2006.
 • "Suddade spår — om rivningarna av bostäder i små tätorter". I: Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 51 2006.
 • ”Porkala. Skogsarbetarbyn i Sillre Pdf, 5.5 MB.". I: Liden - hembygd vid Indalsälven, Lidens hembygdsförening, 2006.
 • Blandade öden. En etnologisk analys av arbetslösa mäns inställning till utbildning i Ljusdals kommun. HäR UtE Arbetsrapport 2, Bollnäs 2006.
 • "En glimt av Gällö". I: Revsundskrönikan, 2006.
 • "Den ordnande handen — kockans intåg i skogskojan". I: Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 49, 2005.
 • "Arbetslöshet, makt och kön". I: Yrken, makt och gestaltning. Rapport från en konferens på Arbetets museum den 22-23 oktober 2003. Norrköping 2004.
 • Arbetslöshet och arbetsfrihet. Moral, makt och motstånd Pdf, 437.7 kB. Diss. Etnolore 28, Etnologiska avdelningen, Uppsala universitet 2003.
 • Recension i RIG nr 3, 2000.
 • "Bosses get rich-workers get sacked. Arbetets omvandling och arbetslöshetens rum". I: Arvastson, Gösta: Det urbana rummet. Korpen, Göteborg 1999.
 • "Den disciplinerande arbetslösheten". I: Arvastson, Gösta: Järnbur eller frigörelse? En kritisk etnologisk studie av svensk modernitet. Studentlitteratur, Lund 1999.
 • "Livet efter gruvan" (tillsammans med Katarina Ek-Nilsson). I: Uppland 1998. Upplands fornminnesförenings förlag, Uppsala 1998.
 • Recension i Svenska landsmål,1998.
 • Recension i ARV, 1997.
 • "Arbetslöshetens diskurs". I: Jan O Berg: Förnyare, frustrerade och fria agenter. Rapport från ett forskningsprojekt om arbetslösheten och den dolda världen. City University Press, Stockholm, 1997.
 • Recension av Sand, G/Ekrem, C: "Tvillingar. Att vara tvilling och synen på tvillingar". I: ARV, Nordic Yearbook of Folklore, 1997.
 • "Osynlige mannen om kön, makt och modernitet". I: Nordnytt, nr 63, 1996 (omtryckt i sin fullständighet i nr 65).
 • "Teknikens osynlighet. Synpunkter från en SAMDOK på spritfabriken". I: Teknik & Kultur, nr 1-2, 1995.
 • Tills. m. Lena Wernevik: "Alkohol som fara och vara". I SAMDOK bulletinen, nr 4, 1995.

Utöver forskningen

Maria har gjort ett antal utvärderingar åt kommuner i Hälsingland och Hushållningssällskapet i Gävleborg-Dalarna. För Jämtlands läns museum har hon arbetat med olika projekt, som skogsarbete, små tätorter och anstalter.

Maria har nyligen avslutat ett uppdrag åt Boverket om stigmatisering av platser i urbana utvecklingsområden och arbetar som vik. lektor i historia på  Uppsala universitet

Maria kan från och med mars 2014 titulera sig docent, detta innebär en kompetensmarkering och är en merit på att hon fördjupat och breddat sig inom sitt ämne etnologi.

Att hon nu blivit docent innebär inte en anställning utan en högre meritering inom vetenskaps-området. För att bli docent krävs att man efter sin doktorsavhandling bland annat breddat och fördjupat sin forskning, att forskningsresultaten publicerats i erkända vetenskapliga tidskrifter samt att man har undervisnings- och handledarerfarenhet. Titeln ansöker man om och erhåller efter granskning av en extern sakkunnig samt efter beslut i fakultetsnämnden.

Utbildning

 • Docentur i etnologi, Uppsala universitet, 2014-03-06.
 • Lärande utvärdering, Linköpings universitet, 2009.
 • Handledarutbildning, steg 1, 2008.
 • Pedagogisk kurs för universitetslärare, Uppsala universitet, 2004.
 • Fil. dr. etnologi, Uppsala universitet Titel: "Arbetslöshet och arbetsfrihet - moral, makt och motstånd". Pdf, 437.7 kB. Opponent: Prof. Birgitta Svensson, Stockholm, 2003-09-23.
 • Ordna och förteckna arkiv, 1996 samt Gallra i praktiken, 1997, Mariebergs arkivbyrå.
 • Fil. mag., Uppsala universitet, 1994-05-09.
 • Fil. kand. på kulturvetarlinjen, Uppsala Universitet, 1994-03-25.
 • Kulturpedagogik A, Högskolan i Gävle, 1988-1989.

Anställningar och forskarprojekt

 • Handledning B och C uppsatser, kursansvarig Swedish history, Uppsala universitet, pågående 2015.
 • Forskare, uppdrag åt Statens konstråd, 2014, enstaka insatser.
 • Forskare, uppdrag åt Boverket: ”Mörkade platser – konsekvenser av ryktesspridning i urbana utvecklingsområden” 2013-2014.
 • Forskare, projektledare i projekt ”Patientens mening”, historiska inst. Uppsala universitet, 50% 2011-2014. Finansierat av Vetenskapsrådet.
 • Vik. Lektor, historia, Högskolan i Gävle, november 2011 till januari 2012.
 • Forskare, inom projektet ”När verkligheten inte stämmer med kartan”, 2010-2013, 50%. SLU Stad Land/FoU Söderhamn. Finansierat av FORMAS.
 • Upplägg och medarrangör kurs ”Lärande utvärdering” 7,5 hp, hösten 2010, Hälsingeutbildning/MIUN.
 • Vik. Lektor, historiska institutionen, 2009-09-01 till 2009-12-31, 50%, seminarieledare C-kurs.
 • Timanställning, Länsstyrelsen, Jämtlands Län, för färdigställande av bok om skogsarbete och boende. 2008-10-01 till 2008-12-30, 2009-10-01 till 2009-10-31.
 • Vik. Lektor, historiska institutionen, 2008-09-01 till 2008-12-31, 50%, seminarieledare C-kurs.
 • Forskare, etnologiska avdelningen, Institutionen för kulturantroplogi och etnologi, Uppsala universitet, 50% t o m 1 september 2008.
 • Forskare, historiska institutionen, Uppsala universitet, inom "Skogsbygdsliv- ett intersektionellt perspektiv på förändringsprocesser i Mellannorrland 1930-1975", finansierat av Vetenskapsrådet 2007-03-01 till 2009-12-31, motsvarande 50% tjänst.
 • Undervisning tematermin Europeisk integration, Mittuniversitetet, Sundsvall februari-mars åren 2007, 2006 och 2005. Uppläggning av ny kurs inom temat: Europeisk tillhörighet, dåvarande 5 p.
 • Forskare, Arbetslivsinstitutet, Östersund, 2006-09-01 till 2007-02-28.
 • Utvärderare, Söderhamns kommun: Rehsursen, 2006; Hushållningssällskapet 2006-05-08; Landsbygdsprojektet Pdf, 1.2 MB. 2006; "Nordanstigs Utveckling" 2004; projektet "Jämställd fastighetsskötsel" 2003.
 • Forskare, Arbetslösa unga mäns inställning till utbildning ("3U"), HärUte, Bollnäs maj-augusti 2006.
 • Forskare/antikvarie Jämtlands läns museum: "På Anstalt" 2007, "Små tätorter" 2006, 2005; "Omhändertagandets historia" 2007, 2005; "Skogen som modernitetens arena" 2004.
 • Undervisning tematermin Europeisk integration, Mittuniversitetet, Sundsvall 2007, 2006, 2005. Uppläggning av ny kurs inom temat: europeisk tillhörighet, 5 p.
 • Undervisning etnologi A-B, Uppsala universitet, lösa timmar, 1995-2005.
 • Etnolog, Sundsvalls museum, projekt industrihistoria, januari-februari 2005.
 • Projekt "Föreställning eller fakta. Om bilder och myter kring arbetslöshet, etnicitet och kön". Arbetslivsinstitutet, KiC april-september 2003.
 • Undervisning, Mitthögskolan, Etnologi B, C mars-september 2003.

Kontakt

Kontakt

Forskare vid FoU

Maria Vallström

Tfn 010-454 13 65

Mobil 073-051 72 95

Enhetschef

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund