Hälsinglands Utbildningsförbund

Ingalill Stefansson, filosofie doktor i pedagogiskt arbete

Bild på Ingalill Stefansson

Ingalill Stefansson disputerade 2011-04-29 i pedagogiskt arbete vid Estetisk-filosofiska fakulteten vid Karlstads universitet med avhandlingen Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan Länk till annan webbplats.. Ingalill är verksam som speciallärare inom Särvux vid CFL och forskare vid FoU Söderhamn.

Publikationer

Rapporter Fou Söderhamn

Artiklar rapporter, tidskrifter och böcker

Uppsatser på C- och D-nivå

 • När barn tillåts göra vad de vill. Analys av ett arbetssätt i särskolan. C-uppsats nr 1997:24, Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet.
 • Den retsamma skolbänken. Analys av bilder, ritade av barn i särskolan, där arbetssättet tillåter dem att göra vad de vill. D-uppsats nr 1999:9, Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet.

Pågående forsknings- och utvecklingsarbeten

Den retsamma skolbänken

Den retsamma skolbänken är namnet på ett projekt inom CFL (Särvux) där lärande praktiker analyseras och metoder utvecklas. Att man lär sig på andra arenor än där retsamma skolbänkar* finns kan man läsa om i Den retsamma skolbänkens rapportserie.

Teckning av en skolbänk som räcker ut tungan

*"För många år sedan bad jag en åttaårig pojke att rita något fint från veckan som gått och fick i min hand bilden av skolbänken som retas och räcker ut tungan".
Rapporter i projektet, se Publikationer.

Yrkesspråk i social omsorg

I december 2011 startade CFL det interaktiva forskningsprojektet Yrkesspråk i social omsorg. Projektet beräknas pågå till och med 2014. Syftet är att prova ett utbildningskoncept för personal inom sociala omsorgsverksamheter som kan ligga till grund för utbildningar på olika nivåer, gymnasial- såväl som yrkeshögskole- och universitetsutbildning samt fortbildning för arbetslag. Utbildningskoncept vilar på kunskap med existensfilosofiskt fokus och utgår bland annat från resultat från avhandlingen Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan. Konceptets innehåll är avstämt mot intentionerna i de styrdokument som reglerar de sociala omsorgsverksamheterna.  

Grupper med personal och chefer från boende för personer med utvecklingsstörning och psykiska funktionsnedsättningar samt daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning och psykiska funktionsnedsättningar, provar varje moment i konceptet och delger och diskuterar tillsammans och med forskaren hur de tar till sig budskapet. Teorin om diskursiv praktik är intressant i sammanhanget då den kan hjälpa till att identifiera hinder och möjligheter för lärande. Samtalspartners i projektet är professor Henry Cöster och fil dr Berith Nyqvist Cech, Karlstads universitet.     

Implementering och utvärdering av "Lärlingsutbildning i särvux"

En regeringssatsning med start i juni 2011 ger studerande inom särvux möjlighet att gå en lärlingsutbildning på två år. Då ingen erfarenhet finns att hämta kunskap från inför en sådan satsning har CFL beslutat att följa och studera det komplexa arbetet med att anordna och implementera lärlingsutbildningen.

Avslutade utvecklingsarbeten Länk till annan webbplats.

Projektet Orden för din historia pågick under några år i slutet av 90- och början av 2000-talet: När vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning avvecklades med början 1985 försvann människors journaler till landstingsarkiven.  Inom projektets ram skapades möjligheter att få tillgång till journalerna i utbildningssyfte. Personal inom daglig verksamhet har genom att studera journaler fått tillgång till människors livshistoria, fått förståelse för svåra beteendestörningar, som i och med ett samhällsdeltagande utgör stora problem, problem som på den stora institutionen inte "störde". Genom att personal sätter ord på livet som det har gestaltat sig känner personerna sig sedda och beteendestörningar kan reduceras betydligt.  

Utveckling och implementering av arbetssättet Etiska torg i daglig verksamhet, 1998 — 2005. Etiska torg är ett arbetssätt för personal som kortfattat innebär att varje person reflekterar över sitt arbete en halvtimme varje dag och skriver ner sina reflektioner. En gång i veckan träffas arbetslaget och delger och tar del av varandras reflektioner, reflektioner som var och en i förväg valt ut som viktiga att delge och få respons på. Etiska torg är ett kontinuerligt lärande i vardagen där den tysta kunskapen får form och gestalt.

Utveckling och implementering av arbetssättet Etiska torg II: Att förstå vardagens dilemman med hjälp av etiska och filosofiska teorier, 2005 — 2008. De etiska dilemman som varje dag möter personal i sociala omsorgsverksamheter relateras till och förstås genom att personal och chef samlas och högläser dels texter med etiskt och existensfilosofiskt innehåll, dels aktuell debatt.

Utveckling av och genomförande av utbildning i Specialpedagogik för personal inom sociala omsorgsverksamheter (särskilt boende, daglig verksamhet, äldreomsorg) avseende regeringssatsningen "Omvårdnadslyftet".

Utveckling av och genomförande av personalutbildning för SDV, Söderhamns dagliga verksamheter, 5 veckor under 2002 Utveckling av daglig verksamhet genom humanvetenskapliga angreppssätt. Utbildningen ges numera i koncentrerad form fortlöpande till nya medarbetare.

Avslutade uppdrag

Personalutbildningar och handledning inom särskola och sociala omsorgsverksamheter samt psykiatriverksamheter. Några exempel:

 • Söderhamns kommun: Etiska torg, 2009 och 2010 — 2011. Gymnasiesärskoleutbildning integrerat med särvux: "Möjligheternas program" 2006-2010.
 • Nordanstig: Utbildningsdag för chefer inom sociala omsorgsverksamheter, 1 juni 2007, Bemötande
 • Kårkulla samkommun, Finland: Kvalitet i vardagen. Personalutbildning 21-22 maj 2007, Ekenäs. Etiska torg
 • Tyresö kommun: Implementering av Etiska torg inom Daglig verksamhet, 2004 — 2005. Studiedagar för omsorgspersonal 2005.
 • Gävle kommun: Handledning till personal inom sociala omsorgsverksamheter samt föredrag under "Lära av andra och varandra", Kvalitetsveckan 2002, Omvårdnad Gävle. Etiska torg i daglig verksamhet.
 • Hudiksvalls kommun: Handledning och utbildning i pedagogiska förhållningssätt inom omsorgs- och psykiatriverksamhet vid olika perioder under 2000-2005.
 • Uppsala kommun: Ett sätt att förstå människan. Hur kan vi som är någorlunda förstå de som är annorlunda?
  Studiedagar för omsorgspersonal i Uppsala 26 augusti — 10 september 2002.
 • Enköpings kommun: Studiedagar för särskolans personal i Enköping, 10 och 11 juni 2002. Låt barnen göra vad de vill. Om utveckling steg för steg efter barnens egna tidtabeller. Temakväll för särskoleelevernas föräldrar 10 juni 2002 med samma rubrik som studiedagarna.
 • Östhammars kommun: Temadag. FoU Centrum äldre vid Kommunförbundet Uppsala län och Östhammars kommun. 7 november 2002. Etik och reflektion för kvalitetsutveckling i vård och omsorg. Erfarenheter från Söderhamn och Orust.

Föreläsningar

Några exempel på föreläsningar inom områdena specialpedagogik, social omsorg och pedagogiskt arbete:

 • Drivkraftsmässa, CFL, Söderhamn, april 2012: Lärlingsutbildning inom särvux.
 • Skolporten, Vårens konferens för dig som arbetar i Särskolan, 26-27 mars 2012, Stockholm: Livsförståelsearbete i särskolan.
 • ViS, Vuxenutbildning i samverkan. ViS konferens 19-20 mars 2012, Stockholm, (H)järnkoll på vuxenutbildning: Ord och begrepp från existensfilosofin kan hjälpa läraren vid valet av pedagogiskt förhållningssätt.
 • Nätverket för särskoleforskning, 20 mars 2012, Stockholm: Presentation av avhandlingen Världens opålitlighet.
 • EU-projekt Jump to Europe, februari 2011, Söderhamn: Historik. Särvux och Förhållningssätt.
 • Frukostseminarium på CFL, 26 maj 2011, Söderhamn: Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan.
 • Flyktingtraumaenheten i Gävleborg, Integration Gävleborg och Flyktingfondsprojektet Hälsing. Utbildningsdag "Möte med traumatiserade flyktingar", 4 oktober 2011, Söderhamn: Livsförståelsearbete.
 • Integration Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg. Inspiration för integration — en länskonferens om nyanlända barn och ungdomar, 23 november 2011, Söderhamn: Livsförståelsearbete.
 • Yrkesakademin i Timrå,2 december 2009, 22 april 2010 och 20 april 2011: Bemötande inom sociala omsorgsverksamheter. Teorier för behandlingspedagoger.
 • Intradagarna 22-23 september 2008, Stockholm: Etiska torg i daglig verksamhet.
 • Drivkraftsmässa, CFL, Söderhamn, okt 2008: Läsforskning — till nytta för praktiker?
 • FoU och Mittuniversitetet, Östersund: Konferens 16 november 2007: Etik i arbetet.
 • Nationell forskningskonferens. Nationell konferens om funktionshinder och handikapp 19-20 oktober 2006, Ersta diakoni, Stockholm: Om ett alternativt sätt att tänka om elevers svårigheter med att reda sig i skolvärlden.
 • Utvärderingsringens Utvärderingsseminarium 11-12 mars 2003, Stockholm: Etiska torg i vardagsarbetet.
 • Skinfaxe, Institutet för Omsorg Utveckling Kvalitet. Konferensen "Dagliga verksamheter för ett ökat deltagande i arbetslivet, Uppsala, 25-26 maj 1999: Karriärgruppen i Söderhamn.
 • Föreningen för synhabilitering, Kommunicera, Ekeskolan. Konferensen "Syn — kommunikation", 29 oktober 1999, Örebro: När barn tillåts göra vad det vill. En analys av ett arbetssätt i särskolan.
 • Landstinget Värmland. konferensen "Kommunikation och psykisk utveckling. Störningar orsaker och behandling.", 25 september 1998, Karlstad: Pedagogik — men vilken? Från metoder till förståelse.
 • Skinfaxe, Institutet för Omsorg Utveckling Kvalitet, Projekt Mitt Eget Liv. Konferensen "Peronens inflytande över sina dagliga verksamheter", 27-28 maj 1998, Uppsala: Dom vet precis vad dom vill göra.

Intervju

Intervju om avhandlingen "Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan".
Skolporten, augusti 2011. Länk till annan webbplats.

Tidigare anställningar

 • Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning. Adjunkt i specialpedagogik läsåret 2010-2011.
 • Under åren 1975 -1995: Speciallärare vid Särskolan i Uppsala län: Enköping, Tierp samt i Särskolan i Bollnäs och Söderhamn samt grundskolan i Söderhamn.
 • Uppsala universitet, pedagogiska institutionen, forskningsassistent i projekt "God man" 1 juli — 30 oktober 1998.  Se http://www.skinfaxe.se/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakt

Forskare vid FoU

Ingalill Stefansson

Tfn 010-454 12 63

Mobil 073-045 60 22,
070-999 66 35

Enhetschef

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund