Hälsinglands Utbildningsförbund

Ingalill Stefansson, filosofie doktor i pedagogiskt arbete

Bild på Ingalill Stefansson

Ingalill Stefansson disputerade 2011-04-29 i pedagogiskt arbete vid Estetisk-filosofiska fakulteten vid Karlstads universitet med avhandlingen Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan. Länk till annan webbplats. Ingalill har fram till sin pensionering 2016 varit verksam som speciallärare inom komvux som särskild utbildning vid CFL och forskare vid FoU Hälsinglands Utbildningsförbund.

Forskningsintressen: Utbildningsfrågor rörande särskola, komvux som särskild utbildning och social omsorg med fokus på livsförståelse och existensfilosofi.

Publikationer

Rapporter inom forskningsprojektet Den retsamma skolbänken

Övrigt publicerat

 • När de skulle bli som vi. Minnesbilder från kommunaliseringen av särskolan och de sociala omsorgerna i Söderhamn. Bollnäs: Bokförlaget K&R AB, 2020. Se informationsblad om boken Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..
 • ”Om vikten av att tala sig samman”. I Intra, Om flerfunktionshinder och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle. Nr 1, 2020.
 • ”Särvux. Verklighetsanpassa lärandet!” I Intra, Om flerfunktionshinder och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle. Nr 1, 2017.
 • ”Två böcker i en. En mammas erfarenheter och en pedagogs insikter.” I Intra, Om flerfunktionshinder och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle. Nr 4, 2016.
 • När barn tillåts göra vad de vill. Analys av ett arbetssätt i särskolan. C-uppsats nr 1997:24, Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet.
 • Den retsamma skolbänken. Analys av bilder, ritade av barn i särskolan, där arbetssättet tillåter dem att göra vad de vill. D-uppsats nr 1999:9, Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet.

Forsknings- och utvecklingsarbeten inom Den retsamma skolbänken

Den retsamma skolbänken är namnet på ett projekt inom CFL (Särvux) där lärande praktiker analyseras och metoder utvecklas. Att man lär sig på andra arenor än där retsamma skolbänkar* finns kan man läsa om i Den retsamma skolbänkens rapportserie.

Teckning av en skolbänk som räcker ut tungan

*"För många år sedan bad jag en åttaårig pojke att rita något fint från veckan som gått och fick i min hand bilden av skolbänken som retas och räcker ut tungan".
Rapporter i projektet, se Publikationer.

 

Forskningsstudier

Samtal om retorik och realitet i skolformen särskild utbildning för vuxna

Under 2017, efter min pensionering, samtalade jag med lärare och rektorer, sammanlagt 27 personer från hela Sverige, om deras erfarenheter och tankar omkring särskild utbildning för vuxna. Som hjälp i analysen av samtalen användes begreppet erkännande. Det som visade sig i studien tolkar jag som att det huvudsakligen är med kamouflagets hjälp det går att få styrdokumentens skrivningar att stämma överens med verkligheten. Kamouflaget kan ses som en nödvändig kompetens att besitta - med konsekvenser på gott och ont. En rad problem blev synliga: Vad händer med yrkeskårer på sikt som måste småljuga och trixa för att utföra sina arbetsuppgifter och sin myndighetsutövning? Kommer stoltheten över att göra ett bra arbete att reduceras? Det positiva med att ha förmågan att kamouflera är att eleverna blir sedda och bemötta utifrån deras unika sätt att vara. De blir erkända som de människor de är. Det handlar alltså om livet – om det existentiella erkännandet.

Resultatet finns rapporterat i Det kamouflerade lärandet. Samtal om retorik och realitet i skolformen särskild utbildning för vuxna (Se Publikationer ovan)

Yrkesspråk i social omsorg

Från och med december 2011 till slutet av 2015 pågick det interaktiva forskningsprojektet Yrkesspråk i social omsorg på FoU, vid CFL i Söderhamn. Syftet var att prova ett utbildningskoncept för personal inom sociala omsorgsverksamheter som kan ligga till grund för utbildningar på olika nivåer, gymnasial- såväl som yrkeshögskole- och universitetsutbildning samt fortbildning för arbetslag. Utbildningskoncept vilar på kunskap med existensfilosofiskt fokus och utgår bland annat från resultat från avhandlingen Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan. Konceptets innehåll är avstämt mot intentionerna i de styrdokument som reglerar de sociala omsorgsverksamheterna.

Grupper med personal och chefer från boende för personer med utvecklingsstörning och psykiska funktionsnedsättningar samt daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning och psykiska funktionsnedsättningar, provade varje moment i konceptet i en serie träffar under de år projektet pågick. De delgav och diskuterade tillsammans och med mig hur de tog till sig budskapet. Teorin om diskursiv praktik är intressant i sammanhanget då den kan hjälpa till att identifiera hinder och möjligheter för lärande. Samtalspartners i projektet var professor Henry Cöster och fil dr Berith Nyqvist Cech, Karlstads universitet.

Resultatet finns rapporterat i Livsförståelsens språk i social omsorg. Slutrapport från studien Yrkesspråk i social omsorg 2011–2015. (Se Publikationer ovan)

 

Utvecklingsuppdrag   

Utveckling av och genomförande av utbildning i Specialpedagogik för personal inom sociala omsorgsverksamheter (särskilt boende, daglig verksamhet och äldreomsorg) avseende regeringssatsningen "Omvårdnadslyftet", 2012.
  

Implementering och utvärdering av "Lärlingsutbildning i särvux"

En regeringssatsning med start i juni 2011 ger studerande inom särvux möjlighet att gå en lärlingsutbildning på två år. Då ingen erfarenhet finns att hämta kunskap från inför en sådan satsning har CFL beslutat att följa och studera det komplexa arbetet med att anordna och implementera lärlingsutbildningen.

 

Utveckling och implementering av arbetssättet Etiska torg i daglig verksamhet, 1998 — 2005. Etiska torg är ett arbetssätt för personal som kortfattat innebär att varje person reflekterar över sitt arbete en halvtimme varje dag och skriver ner sina reflektioner. En gång i veckan träffas arbetslaget och delger och tar del av varandras reflektioner, reflektioner som var och en i förväg valt ut som viktiga att delge och få respons på. Etiska torg är ett kontinuerligt lärande i vardagen där den tysta kunskapen får form och gestalt.

Utveckling och implementering av arbetssättet Etiska torg II: Att förstå vardagens dilemman med hjälp av etiska och filosofiska teorier, 2005 — 2008. De etiska dilemman som varje dag möter personal i sociala omsorgsverksamheter relateras till och förstås genom att personal och chef samlas och högläser dels texter med etiskt och existensfilosofiskt innehåll, dels aktuell debatt.

 

Projektet Orden för din historia pågick under några år i slutet av 90- och början av 2000-talet: När vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning avvecklades med början 1985 försvann människors journaler till landstingsarkiven. Inom projektets ram skapades möjligheter att få tillgång till journalerna i utbildningssyfte. Personal inom daglig verksamhet har genom att studera journaler fått tillgång till människors livshistoria, fått förståelse för svåra beteendestörningar, som i och med ett samhällsdeltagande utgör stora problem, problem som på den stora institutionen inte "störde". Genom att personal sätter ord på livet som det har gestaltat sig känner personerna sig sedda och beteendestörningar kan reduceras betydligt.

Utveckling av och genomförande av personalutbildning för SDV, Söderhamns dagliga verksamheter, 5 veckor under 2002 Utveckling av daglig verksamhet genom humanvetenskapliga angreppssätt. Utbildningen ges därefter i koncentrerad form fortlöpande till nya medarbetare internt inom verksamheten.

Personalutbildning och handledning inom särskola och sociala omsorgsverksamheter samt psykiatriverksamheter

Några exempel:

 • Söderhamns kommun i ett samarbete mellan Resurscentrum, CFL, Omvårdnadsförvaltningen och Daglig verksamhet: Yrkesutbildning för personal inom sociala omsorgsverksamheter. 400 gymnasiepoäng. Läsåret 2014–2015. Personal inom daglig verksamhet och särskilt boende studerade på halvtid medan arbetslösa personer från Resurscentrum anställdes som utbildningsvikarier. De gick också samma utbildning.
 • Söderhamns kommun: Användbara teorier för social omsorg och socialt arbete. Läsåret 2015/2016. Studiecirkel för chefer inom socialtjänst och social omsorg, omfattning 2 timmar i veckan.
 • Söderhamns kommun: Etiska torg, 2009 och 2010 — 2011.
 • Söderhamns kommun: Gymnasiesärskoleutbildning integrerat med särvux i "Möjligheternas program" 2006–2010.
 • Nordanstigs kommun: Utbildningsdag för chefer inom sociala omsorgsverksamheter, 1 juni 2007, Bemötande
 • Kårkulla samkommun, Finland: ”Kvalitet i vardagen.” Personalutbildning 21–22 maj 2007, Ekenäs. Etiska torg
 • Tyresö kommun: Implementering av Etiska torg inom Daglig verksamhet, 2004 — 2005. Studiedagar för omsorgspersonal 2005.
 • Gävle kommun: Handledning till personal inom sociala omsorgsverksamheter samt föredrag under "Lära av andra och varandra", Kvalitetsveckan 2002, Omvårdnad Gävle. Etiska torg i daglig verksamhet.
 • Hudiksvalls kommun: Handledning och utbildning i pedagogiska förhållningssätt inom omsorgs- och psykiatriverksamhet vid olika perioder under 2000–2005.
 • Uppsala kommun: Ett sätt att förstå människan. Hur kan vi som är någorlunda förstå de som är annorlunda?Studiedagar för omsorgspersonal i Uppsala 26 augusti — 10 september 2002.
 • Enköpings kommun: Studiedagar för särskolans personal i Enköping, 10 och 11 juni 2002. Låt barnen göra vad de vill. Om utveckling steg för steg efter barnens egna tidtabeller. Temakväll för särskoleelevernas föräldrar 10 juni 2002 med samma rubrik som studiedagarna.
 • Östhammars kommun: Temadag. FoU Centrum äldre vid Kommunförbundet Uppsala län och Östhammars kommun. 7 november 2002. Etik och reflektion för kvalitetsutveckling i vård och omsorg. Erfarenheter från Söderhamn och Orust.

Föreläsningar

Några exempel på föreläsningar inom områdena specialpedagogik, social omsorg och pedagogiskt arbete:

 • Forskare möter praktiker, FoU Välfärd, CFL Söderhamn, 11 oktober 2019. Delaktighetens pris. Kamouflaget. (Tillsammans med Janne Nilsson)
 • Lärvuxpedagogernas Rikskonferens, 18 september 2019, Uppsala. Det kamouflerande lärandet. Retorik och realitet i skolformen särskild utbildning för vuxna.
 • Skandinaviska kyrkan i Aten, oktober 2018. Livsförståelsens språk i social omsorg.
 • Lärarfortbildningar AB. Lärande i grund och gymnasieskolan 2016 – hur synliggör vi elevernas utveckling? Göteborg 27 maj 2016. Hur kan forskning bidra till att vi stödjer elevernas identitetsutveckling?
 • Forskare möter praktiker, FoU Välfärd, Bollnäs folkhögskola, 22 maj 2014: Yrkesspråk i social omsorg. Nya grepp kring kompetensutbildning. (Tillsammans med Carina Landén och Anders Svensson)
 • Drivkraftsmässa, CFL, Söderhamn, april 2012: Lärlingsutbildning inom särvux.
 • Skolporten, Vårens konferens för dig som arbetar i Särskolan, 26–27 mars 2012, Stockholm: Livsförståelsearbete i särskolan.
 • ViS, Vuxenutbildning i samverkan. ViS konferens 19–20 mars 2012, Stockholm, (H)järnkoll på vuxenutbildning: Ord och begrepp från existensfilosofin kan hjälpa läraren vid valet av pedagogiskt förhållningssätt.
 • Nätverket för särskoleforskning, 20 mars 2012, Stockholm: Presentation av avhandlingen Världens opålitlighet.
 • EU-projekt Jump to Europe, februari 2011, Söderhamn: Särvux och Förhållningssätt.
 • Frukostseminarium på CFL, 26 maj 2011, Söderhamn: Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan.
 • Flyktingtraumaenheten i Gävleborg, Integration Gävleborg och Flyktingfondsprojektet Hälsing. Utbildningsdag "Möte med traumatiserade flyktingar", 4 oktober 2011, Söderhamn: Livsförståelsearbete.
 • Integration Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg. Inspiration för integration — en länskonferens om nyanlända barn och ungdomar, 23 november 2011, Söderhamn: Livsförståelsearbete.
 • Yrkesakademin i Timrå, 2 december 2009, 22 april 2010 och 20 april 2011: Bemötande inom sociala omsorgsverksamheter. Teorier för behandlingspedagoger.
 • Intradagarna 22–23 september 2008, Stockholm: Etiska torg i daglig verksamhet.
 • Drivkraftsmässa, CFL, Söderhamn, okt 2008: Läsforskning — till nytta för praktiker?
 • FoU och Mittuniversitetet, Östersund: Konferens 16 november 2007: Etik i arbetet.
 • Nationell forskningskonferens. Nationell konferens om funktionshinder och handikapp 19–20 oktober 2006, Ersta diakoni, Stockholm: Om ett alternativt sätt att tänka om elevers svårigheter med att reda sig i skolvärlden.
 • Utvärderingsringens Utvärderingsseminarium 11–12 mars 2003, Stockholm: Etiska torg i vardagsarbetet.
 • Skinfaxe, Institutet för Omsorg Utveckling Kvalitet. Konferensen "Dagliga verksamheter för ett ökat deltagande i arbetslivet, Uppsala, 25–26 maj 1999: Karriärgruppen i Söderhamn.
 • Föreningen för synhabilitering, Kommunicera, Ekeskolan. Konferensen "Syn — kommunikation", 29 oktober 1999, Örebro: När barn tillåts göra vad det vill. En analys av ett arbetssätt i särskolan.
 • Landstinget Värmland. konferensen "Kommunikation och psykisk utveckling. Störningar orsaker och behandling.", 25 september 1998, Karlstad: Pedagogik — men vilken? Från metoder till förståelse.
 • Skinfaxe, Institutet för Omsorg Utveckling Kvalitet, Projekt Mitt Eget Liv. Konferensen "Personens inflytande över sina dagliga verksamheter", 27–28 maj 1998, Uppsala: Dom vet precis vad dom vill göra.

Intervju

Intervju om avhandlingen "Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan".
Skolporten, augusti 2011. Länk till annan webbplats.

Tidigare anställningar

 • Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning. Adjunkt i specialpedagogik läsåret 2010-2011.
 • Under åren 1975 -1995: Speciallärare vid Särskolan i Uppsala län: Enköping, Tierp samt i Särskolan i Bollnäs och Söderhamn samt grundskolan i Söderhamn.
 • Uppsala universitet, pedagogiska institutionen, forskningsassistent i projekt "God man" 1 juli — 30 oktober 1998.  Se http://www.skinfaxe.se/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakt

Forskare vid FoU

Ingalill Stefansson

Tfn 070 999 66 35

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund