Hälsinglands Utbildningsförbund

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Vi har en visselblåsarfunktion som är till för anställda och andra personer som är i ett, med förbundet, arbetsrelaterat sammanhang. Visselblåsarärenden utreds av en extern part. Vi delar funktionen med Bollnäs kommun, en av våra medlemskommuner.

Hur och varför?

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Vi vill därför uppmuntra till ett klimat där rapportering av missförhållanden är en naturlig och självklar del av verksamhetens kultur.

 

När ska visselblåsarfunktionen användas?

De allvarliga oegentligheterna i ett visselblåsarärende kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom förbundet. Det kan också handla om medarbetare som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

 

 

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier hos Hälsinglands Utbildningsförbund:

  • arbetstagare
  • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
  • personer som söker eller utför volontärarbete
  • personer som söker eller fullgör praktik
  • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
  • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten

 

 

När ska funktionen inte användas?

Om medarbetare upptäcker eller misstänker att en nyckelperson eller person i ledande ställning agerat på ett gravt olämpligt eller olagligt sätt ska rapportering i första hand ske till närmaste chef.

Om detta inte är möjligt eller olämpligt av någon anledning ska rapportering istället göras till överordnad chef.

Om ingen av dessa rapporteringsvägar är möjliga kan visselblåsarfunktionen användas.

 

 

Hur görs en anmälan och hur hanteras den?

Hälsinglands Utbildningsförbund använder en extern partner för visselblåsarfunktionen. Anmälan görs via visselblåsarfunktionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En exterm utredare kommer bekräfta att din rapport har inkommit och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport.

Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget och där lämnas även återkoppling till dig om vilken typ av åtgärder som vidtas i anledning av din rapport.

Din rapport hanteras av personer som är bundna av åtaganden kring sekretess/tystnadsplikt kring identitetsuppgifter.

Observera dock att för det fall din rapport mynnar ut i en polisanmälan eller annan rättslig åtgärd kan uppgifterna i rapporten och eventuella personuppgifter lämnas ut till utredande/rättsliga myndigheter.

 

 

Anmälarens rätt att vara anonym

Den som anmäler ett ärende till visselblåsarfunktionen har en laglig rätt att vara anonym. Om anmälaren vill vara anonym så hanteras anmälningen av den externa partnern så att förbundet inte får reda på vem som anmält det vill säga anmälan anonymiseras.

I de fall en anmälan behöver kompletteras eller lämnas svar på så hanteras den kommunikationen av den externa partnern. En anmälare kan också redan från början vara anonym vilket innebär att varken den externa partnern eller förbundet får reda på vem som gjort anmälan.

Anmälan och utredningen sorterar däremot under offentlighetsprincipen vilket innebär att alla handlingar skall vara allmänna och offentliga om det inte finns laglig grund för att sekretessbelägga hela eller delar av anmälan och utredning utifrån aktuell sekretesslagstiftning

Som visselblåsare är du skyddad mot att arbetsgivaren kommer att göra efterforskningar kring vem som lämnat in en anmälan. Det finns även ett lagstiftat förbud mot att vidta repressalier mot någon som lämnat en anmälan enligt lagen om meddelarfrihet.

 

Kontakt

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

E-post info@hufb.se

Tfn 010-454 10 00

Postadress:
Hälsinglands Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund