Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Publicerad 2020-03-17

Coronaviruset

Här kan du läsa information om Coronaviruset / Covid-19. Texten uppdateras vid förändringar av rekommendationerna.

Bildbeskrivning

Nuläge

Texten uppdateras vid förändring av rekommendationerna.

2020-08-10

Undervisningen i Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Utgångspunkten är att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler.

Undervisningen inom vuxenutbildningen
Utbildningen sker på plats, eller om möjligt på distans. Till exempel kan man behöva fortsätta med distansundervisning när det är möjligt, som för teoretiska moment, men återuppta undervisningen på plats i lokalerna för praktiska moment.

2020-05-08

Nu närmar vi oss mitten av maj och har snart bedrivit utbildning på distans i två månader. Viss utbildning har sedan en tid kunnat ske på plats och i mindre grupp eller individuellt. Det har varit stora utmaningar men även tid för att prova nya idéer och lösningar. Med den information vi har idag kommer vi fortsätta att bedriva studier via distans denna terminen ut. Vi kan dock fortsätta att samla små grupper eller träffa enskilda elever vid behov.

Även gymnasiesärskolan kommer att fortsätta att bedriva distansundervisning. Skälet är att vi har resande elever och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att inga resor över regiongränser ska förekomma.

På måndag börjar vår organiserade utdelning av matlådor till elever, det är ungefär 200 elever som anmält sig första veckan.

De praktiska arrangemangen kring studenten är i full gång och jag är helt övertygad om att vi valt en av de bästa modellerna för att, utifrån omständigheterna, anordna en så bra avslutning som möjligt.

2020-04-21

Just nu diskuteras olika förslag på hur studentavslutningarna på förbundets olika skolor kan komma att se ut. Alla förslag bygger på att de kan rymmas inom de regler och rekommendationer som finns idag.

Rektorerna ska diskutera de olika förslagen med elevrepresentanterna på sina skolor. Alla planerade aktiviteter bygger på att det finns intresse från eleverna.

Dessutom kommer det behövas stöd och förståelse från alla anhöriga för att kunna ge eleverna en studentavslutning i skolans regi utan att vi skapar folksamlingar.

Mer information väntas under nästa vecka!

Text

2020-04-07

Uppdatering av information gällande gymnasieskolorna: Distansundervisningen har fungerat framgångsrikt på våra gymnasieskolor och rektorerna bedömer att ingen tid gått förlorad i undervisningen fram till påsk. Läget är som alla vet fortfarande osäkert men vi beräknar att fortsätta med distansundervisning fram till den 15 maj. Tiden kan komma att ändras framåt eller bakåt. För att ge lärarna möjlighet att planera fortsatta distansstudier kommer vi att flytta studiedagen från 5/5 till ett tidigare datum – information om det kommer inom kort.

Uppdatering av information gällande gymnasiesärskolan: Höghammargymnasiet och elevboendet kommer fortsatt att vara stängt utifrån förnyad rekommendation från smittskyddsläkare. Även här beräknar vi att fortsätta med distansstudier fram till den 15 maj med reservation för ändringar. Vi återkommer om eventuell flytt av studiedag även här.

2020-03-18

Hälsinglands Utbildningsförbund övergår från och med onsdagen den 18 mars till att bedriva utbildningen via distansundervisning (elev och lärare är åtskilda i rum och tid), eller i förekommande fall fjärrundervisning (lärare och elev är åtskilda i rum men inte tid), detta efter uppmaning av regeringen.

Det är huvudmannen (Hälsinglands Utbildningsförbund) som har fattat beslutet och äger därmed rätt att reglera vad beslutet innehåller och hur länge detta beslut kommer att gälla.

Vi kommer så långt som möjligt bedriva distansundervisning för våra elever tills annat beslut fattas. I de fall där detta inte är möjligt kommer eleverna att följa den planering och de anvisningar som medföljer från respektive lärare. Det kan till exempel gälla elever på gymnasiesärskolan, särvux och alfagrupper inom SFI.

Vår personal ska finnas på plats i skolorna för att samordna undervisningen så länge vi inte har någon allmän smitta i regionen eller rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ändras.

Vid distansundervisning ska huvudmannen fatta beslut om hur många undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara och hur den tiden ska avräknas mot den garanterade undervisningstiden. Huvudmannen kommer därefter ta ställning till om justeringar i läsåret behöver göras. Detta för att eleverna totalt sett ska få den undervisningstid de har rätt till enlig skollagen.

Vi behöver särskilt uppmärksamma avgångseleverna som ska kunna få sin gymnasieexamen till sommaren. Vi behöver även hitta lösningar för praktiska moment, laborativa kurser samt yrkesämnen. Vi håller nära kontakt med våra elever vid gymnasiesärskolan och deras vårdnadshavare. Vissa undervisningsgrupper, de med lite kunskap i svenska och begränsad tillgång till digital utrustning kan komma att behöva extra stöd.

Vi räknar med att APL och LIA kommer att fungera som vanligt tills vidare. Elever kan hämta material eller t ex göra prov i grupper om max tio. Det gäller till annat besked kommer eftersom skolorna inte är stängda av smittskyddsläkare.

Vi i förbundsledningen är fullt medvetna om att detta är en stor utmaning för alla våra elever och personal, inte minst våra rektorer och lärare men vi är också övertygade om att alla är väl motiverade och kompetenta för denna utmaning.

2020-03-16

Vi följer fortlöpande utvecklingen och har idag på morgonen summerat läget. Vi kan konstatera att vi har en hel del utmaningar framför oss men också att vi har haft en bra hantering på våra enheter.

De nya rekommendationerna om att inte komma till arbetsplatsen/skolan om man uppvisar symptom på snuva, hosta eller feber kommer troligen att leda till att frånvaron ökar. Det förstärks ytterligare av förändringarna i reglerna kring karensdag och tid innan man behöver läkarintyg.

Vi arbetar på att kunna hantera en minskning av personal på våra skolor. Rektorerna arbetar med olika scenarier och bedömningar för hur vi ska kunna bedriva undervisning i våra skollokaler och hur vi förbereder oss på att undervisa hemifrån, i de kurser där det går.

Vi behöver särskilt uppmärksamma gymnasieelever i åk 3 som ska kunna få avgångsbetyg, vux- och gymnasieelever i yrkesutbildningar, APL, laborativa kurser samt gymnasiesärskolans elever.

Den nya förordningen från i fredags ger möjligheter att under vissa förutsättningar stänga skolor och att göra justeringar i skolåret i fall att vi måste ställa in undervisningen.

2020-03-13

Våra skolor håller öppet så länge det är Folkhälsomyndighetens rekommendation och så länge vi inte har någon allmän smittspridning. Eventuellt framtida beslut om stängning kommer att fattas på förbundsnivå, inte av enskilda rektorer. Skolorna förbereder sig på hur undervisningen ska kunna bedrivas digitalt på distans. Beredskapen för detta är god. Fortsatt gäller att alla ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma.

2020-03-10

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på att det sker en samhällsspridning i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Det finns i nuläget ingen allmän smittspridning i övriga landet, men risknivån har höjts till "mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige".
Ett antal fall av covid-19 har bekräftats i Sverige. De allra flesta bekräftade fall är personer som antingen smittats utomlands eller varit i kontakt med någon som smittats utanför Sverige.

2020-03-06

Den 2 mars har EU genom ECDC samt Folkhälsomyndigheten ändrat sin riskbedömning för smittspridning. Folkhälsomyndigheten ändrar riskbedömning från låg till måttlig avseende risken för allmän spridning i Sverige. Samtidigt bedöms risken för att personer i Sverige kan smittas av importfall (alltså personer som har smittats utomlands men upptäcks i Sverige) från hög till mycket hög.

Under sportlovet har kanske en del av våra elever rest i och utanför Sverige. På våra skolor hjälper vi till att sprida Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt kartlägga våra elevers och vår personals sportlovsresor för att kunna höja vår beredskap. Information om vilka områden som smittspridning förekommer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Kontakt

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

E-post info@hufb.se

Tfn 010-454 10 00

Postadress:
Hälsinglands Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

Gymnasieutbildning

Höghammargymnasiet

Nordanstig

Staffangymnasiet

Torsbergsgymnasiet

Vuxenutbildning

CFL Bollnäs

CFL Nordanstig

CFL Söderhamn


Om du har frågor om corvid-19/coronaviruset ska du i första hand läsa på folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringa 113 13.

Ring 1177 om du har feber, hosta eller andnings­besvär och om du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon smittad.

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund