Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Coronaviruset

Här kan du läsa information om Coronaviruset / Covid-19. Texten uppdateras vid förändringar.

Bildbeskrivning

Nuläge

2022-08-22

Nytt läsår betyder att vi dagligen träffar fler människor. Nu finns inte längre stöd för att stänga verksamheter eller att bedriva fjärrundervisning med covid-19 som orsak. Det betyder att det krävs nya förordningar för att genomföra fjärr- eller distansundervisning.

För att undvika nya utbrott:

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Återgå till skola/arbete när du har blivit frisk och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos dig som blivit frisk.
 • Fortsätt vara nog med handhygien.
 • Ta vara på sensommaren och passa på att vara ute då det främjar hälsan och minskar risken för luftvägsinfektioner!

 

2022-02-09

9 februari upphävs i stort sett alla restriktioner gällande covid-19. Fortsatt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symptom som kan vara covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna som inte har vaccinerat sig att i första hand vaccinera sig, och att som ovaccinerad vidta särskilda försiktighetsåtgärder samt undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.


2022-01-12

Skolan har ett viktigt uppdrag och är central för ungas känsla av trygghet, sociala sammanhang och välbefinnande. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att principen om närundervisning fortsatt ska gälla i våra skolor. Det förebyggande arbetet på skolorna kommer fortsatt att vara viktigt för att minska risken för smittspridning i skolans lokaler och de anpassningar som görs i skolmiljön ses nu över ytterligare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Vår förhoppning är att skolorna ska kunna fortsätta bedriva undervisning på plats och därför är det viktigt att alla gör vad de kan för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

 • Stanna hemma vid symtom som till exempel snuva, ont i halsen, feber eller hosta. Provtagning rekommenderas. Läs mer om hur Lämna prov för covid-19 - 1177 Vårdguiden
 • Tvätta händerna
 • Hosta och nys i armvecket

Om en ungdom har smittats av covid-19 ansvarar vårdnadshavare för att informera ansvarig rektor, är du över 18 år ansvarar du själv. Vid konstaterat fall av covid-19 i skolan blir vårdnadshavare eller du själv informerad, utan att personens identitet röjs.

Om flera samtidiga fall av covid-19 förekommer i våra verksamheter kontaktas ansvarig rektor av smittskyddsenheten för vägledning och vidare handläggning.


2021-12-09

Tillkommande smittskyddsåtgärder som gäller från och med 8 december 2021. Gäller alla oavsett om man är vaccinerad eller inte:

 • Hemarbete ska möjliggöras av arbetsgivare
 • Lärosäten ska ha fortsatt undervisning på plats men undvika större samlingar
 • Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer
 • Serveringsställen ska undvika trängsel. De som bedriver serveringsställen måste införa åtgärder för att minska trängsel. Samma åtgärder som delvis varit aktuella tidigare, exempelvis möblera om eller göra markeringar på golvet.
 • Resenärer bör undvika kollektivtrafik
 • Munskydd i kollektivtrafiken


2021-11-01

All verksamhet är igång som vanligt.

Vi fortsätter att tänka på att hålla avstånd och följer gällande rekommendationer.


2021-08-16

Gymnasie/gymnasiesärskolan

Det är undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregeln inför skolstarten. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning.

Det ställer stora krav på att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det är även viktigt att följa dessa på fritiden.

Vi håller avstånd, vi undviker stora samlingar, vi stannar hemma vid symtom och vi tvättar händerna ofta.

Vi vet att en öppen skola är bäst för elever i allmänhet, men självklart följer vi utvecklingen av eventuell ökad smittspridning noggrant och håller regelbunden kontakt med regionens smittskyddsläkare.


Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen skiljer sig från övriga skolformer på så sätt att undervisning får bedrivas på distans enligt de ordinarie bestämmelserna i skollagstiftningen. Elever som saknar möjlighet att studera hemma eller har särskilda behov prioriteras för undervisning på plats i utbildningslokalerna.

Övergången från distansundervisning till undervisning på plats kommer att ske gradvis och under ordnade former för att minska risken för smittspridning.

Från 1 juni 2021 gäller inte längre Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att kommunal vuxenutbildning bör erbjuda distansundervisning. Det innebär att elever inom vuxenutbildningen stegvis kan återgå till undervisning på plats.

Precis som före coronapandemin kommer en del av vår vuxenutbildning att bedrivas på distans även fortsättningsvis.


Risken för nya utbrott är dock inte över. Det är därför viktigt att vi hjälps åt att anpassa utbildningarna/verksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att minska spridning av covid-19.


2021-04-21

Från och med vecka 17 kommer vi att stegvis öka andelen närundervisningen för gymnasieelever.

Fler elever på plats, även om vi fortsätter med blandad undervisning för att undvika trängsel och minska eventuell smittspridning.

Beslut om att öka andelen elever på skolorna har tagits i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Gymnasiesärskolan har skolförlagd undervisning som tidigare.

2021-04-16

Efter samråd med smittskyddsläkaren fortsätter vi med blandad när- och fjärrundervisning på gymnasieskolorna även nästa vecka. Information om detaljerna ges på varje skola.

Gymnaiesärskolan kommer att ha fortsatt undervisning på plats som vanligt.

2021-04-08

Vi fortsätter enligt planen, vilket betyder delvis distans veckan efter påsklovet för gymnasiet.

Mer detaljerad information om schema ges på varje skola.

Gymnasiesärskolan fortsätter med skolförlagd undervisning som tidigare.

2021-03-26

Glädjande nog kan gymnasieskolorna återgå till skolförlagd undervisning efter påsk. Det lokala läget i Gävleborg och i våra skolkommuner ger dock fortfarande anledning till att vara försiktiga. Vi planerar därför att fortsätta med delvis distans veckan efter påsklovet på samma sätt som vi har nu före påsk.

Mer detaljerad information om schema ges på varje skola.

Som vanligt gäller att vår planering kan ändras om smittoläget förändras. Vi kommer därför att gå ut med information torsdag den 8/4 och fastställa vad som kommer att gälla veckan efter lovet.

2021-03-24

Vi har en pågående samhällssmitta av Coronavirus vilket påverkar även vår verksamhet. Vi har haft elever och personal som insjuknat i Covid-19 vid enstaka tillfällen och räknar med att det kommer att inträffa även under resten av vårterminen. Det är smittskyddet som sköter spårning och rådgivning vid smitta men vi hjälper till på de sätt vi kan genom ansvarig chef/rektor i våra olika verksamheter.

Vi arbetar med förebyggande åtgärder på våra skolor genom att endast ha ett mindre antal elever i skolan varje dag på ett sådant sätt att det är möjligt att hålla avstånd. Om det av någon anledning inte är möjligt har vi munskydd.

Vi har tillgång till handsprit och påminner om hur man ska bete sig på bästa sätt för att smitta inte ska spridas.

Glöm inte bort att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symptom. Påminn varandra om att det är fortsatt viktigt!

2021-03-18

Undervisningen på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kommer att vara skolförlagd från och med vecka 12 (måndag 22 mars) på samma sätt som före lovet.

 • Det innebär helt skolförlagd undervisning på gymnasiesärskolan.
 • Gymnasieskolorna kommer att ha undervisning både på distans och skolförlagt.

Skolornas rektorer ansvarar för mer detaljerad information om hur undervisningen kommer att se ut på respektive skola.

2021-03-04

Nya särskilda rekommendationer som nu även gäller gymnasieelever och lärare angående nära kontakter och testning:

Om någon i din närhet har covid-19, ska du som nära kontakt också ska testas även om du inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem.

Syftet är att utvidga testningen och att snabbare förhindra större utbrott.

Personer som inte har symtom och ännu inte fått provsvar ska så långt möjligt arbeta/studera hemifrån. Om det inte finns alternativ kan personer utan symtom vara på arbetsplatsen/skolan men vara extra noga med att hålla avstånd. De rekommenderas i så fall att ta ett extra prov på dag tre.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-03-02

Gymnasie/gymnasiesär

Eleverna inom Hälsinglands Utbildningsförbund har sportlov vecka 10 och därefter en veckas distansundervisning. Det gäller elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolans nationella program. APL och lärlingsutbildningar hos företag kommer att fortsätta som tidigare.

Eleverna på gymnasiesärskolans individuella program kommer att ha skolförlagd undervisning som tidigare.

Vecka 12 planerar vi för en återgång till skolförlagda studier i samma omfattning som tidigare. Mer information om det ges på varje skola i slutet av vecka 11.

Beslutet kan komma att ändras utifrån den då aktuella situationen.


Vuxenutbildningen

Eleverna inom vuxenutbildningen fortsätter att hålla distansundervisning i så stor utsträckning som möjligt även vecka 11. APL och lärlingsutbildningar hos företag kommer att fortsätta som tidigare.

Mer information kommer i slutet av vecka 11 utifrån den då aktuella situationen.


2021-02-22

Utifrån skärpta rekommendationer i region Gävleborg den 22/2 kommer vi att göra vissa anpassningar i gymnasieskolornas verksamhet. Vi fortsätter som nu med delvis distansundervisning men med lite färre elever i skolan. Vi bedömer att vi kan hålla avstånd under vanliga lektioner där elever kan placeras med avstånd och läraren har katederundervisning.

Det nya är att vid moment där man inte kan hålla avstånd ska alla använda munskydd eller visir. Det gäller t ex övningskörning, moment vid maskiner, vissa laborationer o s v enligt lärarnas bedömning i samråd med rektorerna. Rektorerna informerar på enheterna var munskydd kommer att finnas och hur avfallet ska hanteras.

För gymnasiesärskolan gäller fortsatt att vi ska ha närundervisning enligt nationella riktlinjer. Vi bedömer även här att vi kan hålla avstånd då det är små elevgrupper. I de fall vi inte kan hålla avstånd ska personal och elever använda munskydd.

Vi uppmanar alla våra elever att hålla avstånd även under raster. Om det inte fungerar tillfredsställande återstår bara alternativet att återgå till distansundervisning på heltid – något vi hoppas kunna undvika.


2021-01-26

Distansundervisningen på vuxenutbildningen, gymnasiet och gymnasiesärskolans nationella program fortsätter vecka 4.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har även undervisning på plats. Det gäller introduktionsprogrammen på gymnasiet, individuella programmen på gymnasiesärskolan, elever i behov av stöd, mindre grupper för prov och praktiska moment. Yrkeselever har i stor utsträckning arbetsplatsförlagt lärande och även skolförlagd undervisning i mindre grupper i sina yrkesämnen.

Från och med vecka 5 ökar vi gradvis andelen skolförlagd undervisning på gymnasieskolorna för att förhoppningsvis ha fullt ut skolförlagd undervisning från och med 1 april enligt rekommendationerna.

För gymnasiesärskolans nationella program fortsätter distansundervisningen under vecka 5 enligt rekommendation från smittskyddsläkare. Planen är att ha skolförlagd undervisning från och med den 8 februari om smittskyddsläget tillåter.


2021-01-21

Distansundervisningen på vuxenutbildningen, gymnasiet och gymnasiesärskolans nationella program fortsätter ytterligare en vecka.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har även undervisning på plats. Det gäller introduktionsprogrammen på gymnasiet, individuella programmen på gymnasiesärskolan, elever i behov av stöd, mindre grupper för prov och praktiska moment. Yrkeselever har i stor utsträckning arbetsplatsförlagt lärande och även skolförlagd undervisning i mindre grupper i sina yrkesämnen.

Från och med nästa vecka ökar vi gradvis andelen skolförlagd undervisning för att förhoppningsvis ha fullt ut skolförlagd undervisning från och med 1 april enligt rekommendationerna.

Vi återkommer med besked om vad som gäller efter 1 februari.


2021-01-13

Utifrån det nuvarande smittoläget i Bollnäs kommer gymnasiesärskolans nationella program att gå över till distansundervisning.

Beslutet grundar sig på rekommendation från regionens smittskyddsläkare och gäller endast de nationella programmen på Höghammargymnasiet.

Distansundervisning kommer att gälla från efter lunch den 14 januari till och med den 24 januari. Planen är att kunna öppna för närundervisning igen den 25 januari men det kan ändras utifrån hur läget ser ut då.


2020-12-21

Vi följer rekommendationerna och förlänger fjärr- och distans­undervisningen för gymnasieskolorna* och vuxen­utbildningen till om med 24 januari.

Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen och fortsätter som vanligt.

* Undantag från rekommendationen kommer även fortsatt att gälla för praktiska moment som inte kan skjutas upp, examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.


2020-12-04

Regeringen har beslutat att gymnasieskolan ska gå över till distansundervisning igen med start på måndag den 7/12. Vi kommer att ha en planeringsdag idag fredag den 4/12 för all personal inom gymnasieskolan. Även om undervisningen ställs in kan prov under fredagen genomföras som planerat. Eleverna kan komma till skolan och hämta sina böcker och annat material. Lunch serveras på fredag den 4/12 och vi återkommer med mer information om hur det blir med skollunchen.

 • APL och lärling ska fortsätta som nu ute på arbetsplatserna
 • Introduktionsprogrammen ska rulla på skolförlagt
 • Gymnasiesärskolan fortsätter också som idag
 • Elever på yrkesprogrammen kommer att ha möjlighet att göra vissa moment i skolan i mindre grupper utifrån behov
 • Även andra praktiska moment kan genomföras i mindre grupper vid behov
 • Prov kan genomföras i mindre grupper
 • Elever i behov av stöd kan få det på plats i skolan


2020-12-03

På grund av regeringsbeslut gör vi följande åtgärder för gymnasieskolan:

 • Fredag 4 december ändras till planeringsdag för lärare.
 • Eleverna får lunch och kan hämta material, så är vi ingång med distans/fjärrundervisning från och med måndag 7 december. Detta gäller enligt beslut fram till 6 januari 2021

 • Gymnasiesärskolan är igång som vanligt, likaså boendet för gymnasiesärskolan.
 • Inga förändringar avseende vuxenutbildningen.

Undantag kommer även nu att vara möjliga för praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.


2020-08-10

Undervisningen i Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Utgångspunkten är att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler.

Undervisningen inom vuxenutbildningen
Utbildningen sker på plats, eller om möjligt på distans. Till exempel kan man behöva fortsätta med distansundervisning när det är möjligt, som för teoretiska moment, men återuppta undervisningen på plats i lokalerna för praktiska moment.

2020-05-08

Nu närmar vi oss mitten av maj och har snart bedrivit utbildning på distans i två månader. Viss utbildning har sedan en tid kunnat ske på plats och i mindre grupp eller individuellt. Det har varit stora utmaningar men även tid för att prova nya idéer och lösningar. Med den information vi har idag kommer vi fortsätta att bedriva studier via distans denna terminen ut. Vi kan dock fortsätta att samla små grupper eller träffa enskilda elever vid behov.

Även gymnasiesärskolan kommer att fortsätta att bedriva distansundervisning. Skälet är att vi har resande elever och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att inga resor över regiongränser ska förekomma.

På måndag börjar vår organiserade utdelning av matlådor till elever, det är ungefär 200 elever som anmält sig första veckan.

De praktiska arrangemangen kring studenten är i full gång och jag är helt övertygad om att vi valt en av de bästa modellerna för att, utifrån omständigheterna, anordna en så bra avslutning som möjligt.

2020-04-21

Just nu diskuteras olika förslag på hur studentavslutningarna på förbundets olika skolor kan komma att se ut. Alla förslag bygger på att de kan rymmas inom de regler och rekommendationer som finns idag.

Rektorerna ska diskutera de olika förslagen med elevrepresentanterna på sina skolor. Alla planerade aktiviteter bygger på att det finns intresse från eleverna.

Dessutom kommer det behövas stöd och förståelse från alla anhöriga för att kunna ge eleverna en studentavslutning i skolans regi utan att vi skapar folksamlingar.

Mer information väntas under nästa vecka!

Text

2020-04-07

Uppdatering av information gällande gymnasieskolorna: Distansundervisningen har fungerat framgångsrikt på våra gymnasieskolor och rektorerna bedömer att ingen tid gått förlorad i undervisningen fram till påsk. Läget är som alla vet fortfarande osäkert men vi beräknar att fortsätta med distansundervisning fram till den 15 maj. Tiden kan komma att ändras framåt eller bakåt. För att ge lärarna möjlighet att planera fortsatta distansstudier kommer vi att flytta studiedagen från 5/5 till ett tidigare datum – information om det kommer inom kort.

Uppdatering av information gällande gymnasiesärskolan: Höghammargymnasiet och elevboendet kommer fortsatt att vara stängt utifrån förnyad rekommendation från smittskyddsläkare. Även här beräknar vi att fortsätta med distansstudier fram till den 15 maj med reservation för ändringar. Vi återkommer om eventuell flytt av studiedag även här.

2020-03-18

Hälsinglands Utbildningsförbund övergår från och med onsdagen den 18 mars till att bedriva utbildningen via distansundervisning (elev och lärare är åtskilda i rum och tid), eller i förekommande fall fjärrundervisning (lärare och elev är åtskilda i rum men inte tid), detta efter uppmaning av regeringen.

Det är huvudmannen (Hälsinglands Utbildningsförbund) som har fattat beslutet och äger därmed rätt att reglera vad beslutet innehåller och hur länge detta beslut kommer att gälla.

Vi kommer så långt som möjligt bedriva distansundervisning för våra elever tills annat beslut fattas. I de fall där detta inte är möjligt kommer eleverna att följa den planering och de anvisningar som medföljer från respektive lärare. Det kan till exempel gälla elever på gymnasiesärskolan, särvux och alfagrupper inom SFI.

Vår personal ska finnas på plats i skolorna för att samordna undervisningen så länge vi inte har någon allmän smitta i regionen eller rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ändras.

Vid distansundervisning ska huvudmannen fatta beslut om hur många undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara och hur den tiden ska avräknas mot den garanterade undervisningstiden. Huvudmannen kommer därefter ta ställning till om justeringar i läsåret behöver göras. Detta för att eleverna totalt sett ska få den undervisningstid de har rätt till enlig skollagen.

Vi behöver särskilt uppmärksamma avgångseleverna som ska kunna få sin gymnasieexamen till sommaren. Vi behöver även hitta lösningar för praktiska moment, laborativa kurser samt yrkesämnen. Vi håller nära kontakt med våra elever vid gymnasiesärskolan och deras vårdnadshavare. Vissa undervisningsgrupper, de med lite kunskap i svenska och begränsad tillgång till digital utrustning kan komma att behöva extra stöd.

Vi räknar med att APL och LIA kommer att fungera som vanligt tills vidare. Elever kan hämta material eller t ex göra prov i grupper om max tio. Det gäller till annat besked kommer eftersom skolorna inte är stängda av smittskyddsläkare.

Vi i förbundsledningen är fullt medvetna om att detta är en stor utmaning för alla våra elever och personal, inte minst våra rektorer och lärare men vi är också övertygade om att alla är väl motiverade och kompetenta för denna utmaning.

2020-03-16

Vi följer fortlöpande utvecklingen och har idag på morgonen summerat läget. Vi kan konstatera att vi har en hel del utmaningar framför oss men också att vi har haft en bra hantering på våra enheter.

De nya rekommendationerna om att inte komma till arbetsplatsen/skolan om man uppvisar symptom på snuva, hosta eller feber kommer troligen att leda till att frånvaron ökar. Det förstärks ytterligare av förändringarna i reglerna kring karensdag och tid innan man behöver läkarintyg.

Vi arbetar på att kunna hantera en minskning av personal på våra skolor. Rektorerna arbetar med olika scenarier och bedömningar för hur vi ska kunna bedriva undervisning i våra skollokaler och hur vi förbereder oss på att undervisa hemifrån, i de kurser där det går.

Vi behöver särskilt uppmärksamma gymnasieelever i åk 3 som ska kunna få avgångsbetyg, vux- och gymnasieelever i yrkesutbildningar, APL, laborativa kurser samt gymnasiesärskolans elever.

Den nya förordningen från i fredags ger möjligheter att under vissa förutsättningar stänga skolor och att göra justeringar i skolåret i fall att vi måste ställa in undervisningen.

2020-03-13

Våra skolor håller öppet så länge det är Folkhälsomyndighetens rekommendation och så länge vi inte har någon allmän smittspridning. Eventuellt framtida beslut om stängning kommer att fattas på förbundsnivå, inte av enskilda rektorer. Skolorna förbereder sig på hur undervisningen ska kunna bedrivas digitalt på distans. Beredskapen för detta är god. Fortsatt gäller att alla ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma.

2020-03-10

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på att det sker en samhällsspridning i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Det finns i nuläget ingen allmän smittspridning i övriga landet, men risknivån har höjts till "mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige".
Ett antal fall av covid-19 har bekräftats i Sverige. De allra flesta bekräftade fall är personer som antingen smittats utomlands eller varit i kontakt med någon som smittats utanför Sverige.

2020-03-06

Den 2 mars har EU genom ECDC samt Folkhälsomyndigheten ändrat sin riskbedömning för smittspridning. Folkhälsomyndigheten ändrar riskbedömning från låg till måttlig avseende risken för allmän spridning i Sverige. Samtidigt bedöms risken för att personer i Sverige kan smittas av importfall (alltså personer som har smittats utomlands men upptäcks i Sverige) från hög till mycket hög.

Under sportlovet har kanske en del av våra elever rest i och utanför Sverige. På våra skolor hjälper vi till att sprida Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt kartlägga våra elevers och vår personals sportlovsresor för att kunna höja vår beredskap. Information om vilka områden som smittspridning förekommer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund